Hipoterapie


„Člověk obklíčený živly, které se spikly k jeho zkáze, by navždy zůstal otrokem, kdyby z něho kůň neudělal krále !“

HIPOTERAPIE - léčba pomocí koně

V   budoucnu také ve skromném prostředí rodinné, nekomerční stáje „Pod Kotlem“ v Rokycanech! Pro bližší informace a Váš termín návštěvy a první terapie volejte na tel. 723 031 258 - Dita Frieslová (diplomovaný fyzioterapeut).

V  současné době se snaží tým tří lidí o vznik nové neziskové organizace (s provozem hiporehabilitace v Rokycanech) pod vedením fyzioterapeuta školeného v oboru hiporehabilitace. Doporučení lékaře, specialisty v oboru fyziatrie a léčebné rehabilitace, je nutné. Kapacita klientů bude omezena!

H ipoterapie v našich podmínkách a s našimi koňmi bude zaměřena především na diagnózy:

H ledáme mezi Vámi štědré sponzory projektu hiporehabilitace v Rokycanech. Není-li Vám, případně Vašemu týmu firmy či organizace, lhostejná pomoc našim handicapovaným spoluobčanům, kontaktujte nás, prosím, na uvedeném telefonním čísle a podpořte svými dary provoz léčebné metody, která může pomoci Vašim příbuzným, přátelům i známým! Děkuji!

T. G. M asaryk, který jezdil na koni do svých osmdesáti let, svůj aktivní a pozitivní postoj k jízdě na koni projevil i výrokem, který zaznamenal K. Čapek v Hovorech s TGM: „Proč rád jezdím na koni? Protože je to nejrychlejší tělocvik. To se cvičí najednou celé tělo, ruce, nohy, plíce, srdce - jen to zkuste!“

...ano. Zkuste to. Ať už u nás (nebo někde jinde) a pochopte, proč se říká, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně.

K oně nelžou. Jejich výraz je naprosto upřímný. Koni nic nenamluvíte. Koně chtějí, abychom jim dávali své nejlepší já. Jsou vnímaví vůči našim pochybnostem a strachu. A tak pomáhají odkrýt naše vlastní chyby a konflikty, které pak můžeme snáze překonat. Tato úžasná zvířata nám mohou pomoci změnit postoj ke světu kolem sebe. Máme se od nich čemu učit.
Klíčem k úspěchu je trpělivost.
Koně vás jí postupně naučí...

T o a ještě více tvrdí Chris Irwin (slavný kanadský „zaříkávač koní“ a znalec psychologie koní). Irwin dále objasňuje podrobněji ve své knize Jízda na vlně smysl a účinky hipoterapie, která pomáhá lidem s nejrůznějšími problémy dosáhnout hlubokých změn v jejich životě prostřednictvím navázání vztahu s koněm.

Z a moji osobu hovoří vlastní prožité zkušenosti.

M ultidimenzionální pohyb koně zmírňuje u lidí všech věkových skupin (navíc uprostřed přírody) nejen pohybové dysfunkce, ale i příznaky duševní choroby či mentálního handicapu.
Stačí uvěřit v to „kouzlo“, které není ani tak zázrakem jako časem a lidmi prověřenou skutečností.

H ipoterapie je jedinečná léčebná (rehabilitační) metoda, která využívá komplexní léčebné působení koně na člověka. Využívá jako rehabilitační nástroj živou bytost - koně. Je nejrozšířenější formou aminoterapie - léčby využívající působení zvířat na člověka. Výzanm aminoterapie v současnosti roste. Způsobuje to neustále rostoucí odcizování se člověka přírodě. O pozitivním vlivu jízdy na koni se zmiňoval už starořecký lékař Hipokrates( 460 -370 př. n. l.) První písemně zachované lékařské doporučení k jízdě na koni, které má sloužit jako jistá forma gymnastického cvičení, pochází od Galena z 2. století n. l. Rozvoj hipoterapie ve světě koordinuje The Federation of Riding for the Disabled International. Česká hiporehabilitační společnost je jejím členem.

K rok koně je jedinečný a ničím nenahraditelný prvek obohacující rehabilitaci. Krok koně produkuje trojdimenzoální pohybový stimul, který se přenáší na pacienta. Quadrupedální chůze koně a bipedální chůze člověka mají jisté charakteristiky, které umožňují krokům koně facilitovat stereotyp chůze u člověka. Blízkost jejich kroku je podmíněná zkříženým pohybovým (krokovým) vzorem, kterým se oba pohybují vpřed. Zkřížený krokový mechanismus koně se přenáší z jeho hřbetu přes pánev pacienta, který sedí na koni, na trup, pletence ramenní a hlavu, provázený přirozenou rotací trupu a současnými pohyby končetin. Navozuje se přitom pohyb trupu, který má zdravý člověk při normální chůzi. Zpětně se fyziologické podněty přenášejí z rukou, trupu a pánve na odlehčené dolní končetiny. Tím se reedukuje chůze shora dolů, což nemá ve svém repertoáru žádná jiná rehabilitační metoda! Můžeme zjednodušeně říct, že hipoterapie je rehabilitační metoda, která fyziologickou chůzí koně ovlivňuje patologickou chůzi člověka. Mnohdy u těžkých pohybových handicapů nabízí tato metoda pacientovi živé protézy. Význam hipoterapie je však mnohem širší.

K rokem koně vzniká okolo 90 - 100 pohybových impulzů za minutu ve třech rovinách (dopředu - dozadu, nahoru - dolů a doprava - doleva). Tyto stimuly se rytmicky přenášejí na pacienta a vynucují si v tomto pohybovém dialogu jeho motorické odpovědi. Optimální splynutí koně a jezdce v tomto pohybové dialogu je motodickým principem hipoterapie a cílem fyzioterapeuta, který hipoterapii řídí.O vlivnění osobnosti

O  hipoterapii lze říct, že ve všeobecnosti působí vyrovnávacím způsobem. Sebevědomí a sebeuvědomování klienta ovlivňuje už samotný sed na kráčejícím koni, když klient vidí svět shora, ovládá ho, „je v sedle“ a řídí svůj vlastní osud. Pocit pohody je podmíněný také vyplavováním endorfinů a může se cíleně využít při abstinenční disfórii (nepohodě). Hipoterapií se například odbourává nedůvěra, úzkost a strach. Pravidelnou péčí o koně se rozvíjí u klientů pocit zodpovědnosti, užitečnosti, vztah k pořádku, vytrvalosti a houževnatosti. Práce s koněm naučí klienta, že je třeba dané činnosti vykonávat s jistou intenzitou. Pokud je nedostatečná, kůň neposlechne, pokud je nadměrná, zareaguje obrannou reakcí. Pacient je nucen správně sebehodnotit svoji činnost, aby dosáhl úspěchu. Péčí o koně získává klient pocit samostatnosti. To všechno umožňuje odstraňování příznaků onemocnění, rozvoj pozitivních vzorců chování a následné nacházení vlastní identity. Umožňuje to také návrat klienta mezi lidi a do společnosti.

O vlivnění osobnosti prací s koněm:

P ůsobení hipoterapie na člověka:

H luboký stabilizační systém

P ři dechové mechanice a správné postuře hraje významnou úlohu i pánevní dno a právě hipoterapie je jednou z nejúčinnějších metod jeho ovlivňování.

E nergoinformační systém

E moce člověka jako radost, smutek, strach kůň okamžitě registruje, a to nejen tehdy, když je člověk u něho, ale i tehdy, když je ještě dostatečně vzdálený. Kůň bleskově reaguje svým chováním (klopí uši, vztyčuje hlavu atd.) i na rychlé změny emocí, které lze těžko vysvětlit výborným čichem koně a biochemickými procesy v lidském organismu, protože se tak rychle neprojeví. Zvláště rychle reaguje kůň na objevení se nejistoty a strachu u člověka!

H ipoterapie a principy klasické čínské akupunktury

P ředpokládáme, že opakovaným tlakovým a tepelným drážděním míst, kterými se jezdec během hipoterapie dotýká koně, dochází k akupresurnímu působení na akupunkturní body a dráhy, které se v místech dotyku nacházejí. Nejčastěji je to oblast drážděná při sezení - vnitřní strana stehen a sedací oblast. Při polohování na břiše a zvláště na zádech ovlivňujeme další významné akupunkturní dráhy a jejich body. Mezi kostrčí a vnějšími pohlavními orgány se nachází 1. bod přední střední (JM) a 1. bod zadní střední (TM) dráhy. Lokálně JM1 a TM1 ovlivňují funkce orgánů v malé pánvi, čehož lze využívat při léčbě funkčních poruch pohlavních orgánů. Dysfunkce těchto orgánů se projevují také lumbalgiemi, které negativně ovlivňují posturu. Akupresurním působením na orgány v malé pánvi přes TM1 a JM1 tak energeticky ovlivňujeme posturu.H ipoterapie je týmová metoda. Spojuje v sobě více složek: lékařskou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a hipologickou. Lékař je v hipoterapii vedoucí osobou lékařské složky. Indikuje vhodné pacienty a rozhoduje o kontraindikacích. Fyzioterapeut hraje při hipoterapii nejvýznamnější roli. Provádí ji a řídí. Hipolog má za úkol připravit koně pro terapii a vést ho během jejího provádění. Psycholog (psychiatr, speciální pedagog) se zaměřuje na psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou a socioterapeutickou oblast.

D élku trvání terapeutické jednotky nelze přesně stanovit. Platí zásady postupnosti. Začíná se kratšími reprízami a postupně se zvyšuje podle klinického stavu, stavu únavy apod. Obvykle trvá terapie patnáct až dvacet minut. Hipoterapie se má provádět minimálně 2x až 3x týdně, nejméně po dobu 3 měsíců.

c ena jedné hipoterapeutické jednotky je různá - viz ceník již fungujících občanských sdružení pro hiporehabilitaci (cca 150 Kč) či ostatních zdravotnických zařízení. Hipoterapii nehradí zdravotní pojišťovna.

T ěšíme se na Vás!